Rejestracja   Zaloguj się

PL

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub też żądania usunięcia.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo - promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach,  rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres info@psm.com.pl bądź telefonicznie pod numerem 609204365.

 

EN

We process personal data provided to us by our clients in a manner consistent with the scope of the authorization granted by the clients and legal requirements, in particular in accordance with the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data (Journal of Laws No. 133, item 883, as amended). d.). We store clients' personal data on servers ensuring their full security. Only authorized Store employees have access to the database. Each customer who has provided us with his personal data has full access to his data for verification, modification or removal requests. The store does not transfer, sell or lend the collected personal data of customers to third parties, unless this happens with the express consent or at the request of the customer or at the request of authorized by the law of the state authorities in connection with pending proceedings.

Our store also uses so-called cookies. These files are saved on the client's computer by our server and provide statistical data about the client's activity in order to match our offer to his individual needs and tastes. The customer may at any time disable the option of accepting cookies in his web browser, although he must be aware that in some cases disconnecting these files may affect the use of the Store's offer.

We would like to draw your attention to the fact that if we publish links to other websites that we do not administer on our Store's website, we cannot be responsible for the content of these websites or the level of privacy protection implemented by the administrators of these websites. When making a decision to go to such websites, the Customer does so at his own risk. We encourage you to familiarize yourself with the privacy policy implemented by these websites before the Customer discloses their personal data.

We send advertising and promotional materials to customers only if they have agreed to it. This applies in particular to the newsletter sent to the Customer, if he confirms the link clearly indicated by us containing acceptance for receiving the newsletter about current promotions, discounts and new products in our Store. These materials apply only to the offer of our Store. Please send any questions, applications and suggestions relating to the protection of your privacy, and personal data in particular, to info@psm.com.pl or by telephone on 609204365.


POLSKIE SKŁADY METALOWE 

ul. Stanisława Zwierzchowskiego 7 ( dawna ulica Dziadoszańska 10 ) 

61-248 Poznań

GSM 609204365,
Regulamin
Polityka prywatności